Colofon

Beroepsaanduiding: orthopeed, verleend in de Bondsrepubliek Duitsland

 

Verantwoordelijk publiekrechtelijk vertegenwoordigingsorgaan van de artsen (toezichthoudende instantie):
Ärztekammer Nordrhein
Tersteegenstraße 9
40474 Düsseldorf

 

Verantwoordelijke (publiekrechtelijke) vereniging van ziekenfondsartsen:
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein
Tersteegenstraße 9
40474 Düsseldorf

Orthopädicum/Praktijk voor orthopedie Kleve

www.orthopaedicum-kleve.com

 

Dr. Wolfram Althoff

Thaerstraße 5-7
47533 Kleve
Duitsland

Telefoon: +49 2821-9728 50

Fax: +49 2821-97285 55

info@orthopaedicum-kleve.de
www.orthopaedicum-kleve.com

Fotografie, vormgeving en webdesign

mediamixx GmbH en OnlineTalent Lab BV
www.mediamixx.eu

 

Beeldmateriaal en illustraties op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, of te verspreiden.

Wettelijke regelingen inzake uitoefening van het beroep:

  • Beroepsverordening van de Ärztekammer Nordrhein
 beschikbaar als pdf download
  • Wet op de medische beroepen (Heilberufsgesetz) van de deelstaat NRW 
beschikbaar als pdf download

 

“Wij wijzen u erop dat het wettelijk niet is toegestaan een diagnose of consult telefonisch of per e-mail af te geven. Mocht u problemen hebben met of vragen hebben over uw gezondheid, raadpleeg dan een arts. Wij beantwoorden geen aanvragen die betrekking hebben op een diagnose of consult per telefoon of e-mail”.

 

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Dr. K. DerksenDr. W. Althoff (voor adres zie links)

 

2. Verwijzingen of hyperlinks

Ondanks de uiterste zorg die is besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze site, is de auteur niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van externe websites (hyperlinks) of van websites waarop een link is opgenomen naar onze site. Voor illegale, onjuiste of onvolledige en in het bijzonder voor schade van materiële of ideële aard die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruik van de aldus geboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt, aansprakelijk, niet degene die slechts via links naar de desbetreffende website verwijst.

 

3. Intellectuele eigendomsrechten

De auteur heeft getracht in alle publicaties de auteursrechten van gebruikt beeldmateriaal, geluidsopnames, videoproducties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakt beeldmateriaal, geluidsopnames, videoproducties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrij(e) beeldmateriaal, geluidsopnames, videoproducties en teksten. Alle op deze website genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Uitsluitend op grond van de vermelding alleen kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd. Het copyright voor openbare, door de auteur zelf geschreven objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Het kopiëren of gebruiken van dergelijk beeldmateriaal, geluidsopnames, videoproducties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

4. Bescherming van persoonsgegevens

In zoverre op de website de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen), geschiedt het verschaffen van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik van in het kader van het colofon of vergelijkbare informatie gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers alsmede e-mailadressen door derden voor het versturen van informatie waarom niet uitdrukkelijk is gevraagd, is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor de verzenders van dergelijke spam-mail bij het schenden van deze bepaling in rechte aan te spreken.

 

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer maakt deel uit van de website van waaruit naar deze pagina is verwezen. Gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van enige bepaling uit deze disclaimer laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.